Regulamin Winter X -  Tri 2022


I ORGANIZATOR

Holistix Events będąca marką handlową firmy KAPF Daniel Wójcik z siedzibą w Katowicach ul.Morcinka 13a/5; NIP: 6342283180

II.WSPÓŁORGANIZATORZY

 1. Kolej Liniowa Czantoria

III.CEL

 1. Upowszechnienie sportu jako wszechstronnej formy ruchu.
 2. Promocja pięknych terenów Ustronia i Beskidu Śląskiego
 3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Polski

IV.TERMIN I MIEJSCE

1. Winter X - Tri obędzie się w dniach 5 marca 2022 na terenie Ustronia i okolic.

V. PROGRAM IMPREZ

4 marca / piątek / 

18:00 - 19:00 - Otwarcie biura Dolna Stacja Kolei Czantoria

5 marca / sobota / 

8:30 – 9:30 Otwarcie biura zawodów 

9:00 – Zostawianie rowerów w strefie startu polana Czantoria

9:45 – Otwarcie zawodów Winter XTri Czantoria 

10:00 - Start Winter XTri

11:00 – Zakończenie odcinka skiturowego 

15:00 - Koniec limitu czasu 

14.00 – Wręczenie nagród zwycięzcom

15:00 - 16:00 – Odbiór rowerów z T2 – Równica 

VI. DYSTANS I TRASA 

1. Winter XTri odbędzie się na dystansie :

a) Skitury 

 Dystans - Niebieska trasa Czantoria - 10 km 

b) Rower  MTB Uphill

Dystans – Czantoria – Równica - 7 km

c) Bieg górski 

Dystans - Równica – Czantoria – 8 km 

2. Skitury na dystansie określonym wcześniej w komunikacie.

Przy sprzyjających warunkach śniegowych odcinek skiturowy odbędzie się na niebieskiej trasie na Czantorię / dwukrotne wejści / 

Przy braku śniegu skitury zostaną zastąpione wbiegnięciem na Czantorię trasą niebieską i zbiegiem trasą czerwoną. 

3. Część rowerowa w konwencji non - drafting . Dozwolone rowery Mtb, Gravelowe, przełajowe. Trasa rowerowa odbędzie się przy otwartym ruchu drogowym.

4. Zawodnicy muszą bezwzględnie dostosować się do Zasad Ruchu Drogowego. Każdy zawodnik musi posiadać kask ochronny.

5. Zawodnik na trasie biegowej zobowiązany jest być wyposażonym w : 

- telefon komórkowy 

- kurtkę zimową 

- czapkę 

- rękawiczki 

8. Limity czasowe:

Limit Skitury – 60 min 

Limit zawodów – 5 godzin

9. Dopuszczona jest pomoc techniczna. 

VII. BIURO ZAWODÓW

1. Biura zawodów będzie mieściło się  w wyznaczonych wcześniej miejscach zgodnie z komunikatem na stronie organizatora.

2. Biuro zawodów będzie czynne w przeddzień zawodów w godz. 18.00 - 19.00 i w dniu zawodów 8.30 -9.30 

Pakiet PET

W skład pakietu startowego wchodzi :

 • Komin zimowy Winter Xtri od RUNO design
 • Zabezpiecznie na całym odcinku narciarskim 
 • Zabezpieczenie medyczne 
 • Numer startowy do zamocowania na pasku startowym 
 • 4 naklejki do zamocowania na kask, ramę roweru, pod siodełko i plecak
 • Komplet suplementów od Ale Active Life Energy 
 • Materiały promocyjne od sponsorów imprezy 
 • 2 worki depozytowe na pozostawienia na T1, T2. 
 • Posiłek regeneracyjny 

Na mecie : 

Pamiątkowy medal Winter X - Tri 

 

VIII. PUNKTY ODŚWIEŻANIA

1. Bufety 

 • Posiłek regeneracyjny na mecie

IX. POMIAR CZASU

1. Pomiar czasu przy pomocy aplikacji 

X. KLASYFIKACJA GENERALNA

Klasyfikacja medalowa będzie obejmować 5 najszybszych kobiet i mężczyzn. 

XII. WARUNKI  UCZESTNICTWA 

1.W zawodach mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu, mają ukończone 18 lat i przedstawią swój dowód tożsamości wraz ze zdjęciem oraz podpiszą oświadczenie o starcie z własnej woli i na własną odpowiedzialność.

XIII. ZGŁOSZENIA 

1.Zgłoszenia do zawodów będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej po zarejestrowaniu się do panelu zawodnika na stronie www.plxtri.com .  

2. Zgłoszenia przyjmowane będą do 2 dni przed datą startu, po tym terminie dopisanie się do listy startowej lub rezerwowej online nie będzie możliwe.

XV. OPŁATY WPISOWE 

1.W zawodach ustala się następujące kwoty wpisowego : 

a) Do dnia 31 stycznia – 149 zł 

b) Do dnia 14 lutego  – 199 zł   

c) Do 3 marca – 249 zł 

Organizator ustanawia limit 150 zawodników.

2. Termin wpłaty rozumiany jest jako data przyjścia przelewu na konto organizatora. Rejestracja odbywa się przez stronę organizatora www.plxtri.com

4. Wpłaty po akceptacji zawodnika dokonujemy tradycyjnym przelewem należy kierować na konto:
Holistix Events,MBANK 08 1140 2004 0000 3602 4435 6602 .W tytule przelewu powinno znaleźć się ”nazwisko i imię, nazwa zawodów″.

5.Jeśli zawodnik rezygnuje z udziału w zawodach to organizator zwróci wniesioną opłatę startową pomniejszoną o 50% oraz ew. różnice rabatowe, pod warunkiem, że ma to miejsce na 30 dni przed terminem zawodów. Organizator może przenieść start zawodnika na inne zawody. 

6. Organizator wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie w terminie do 7 dni od daty zaksięgowania opłaty startowej na koncie.

7.Dokonując zgłoszenia na zawody zawodnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę KAPF reprezentującą Holistix Sports Group  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).

XVI. WYNIKI 

1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.plxtri.com

 XVII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w zawodów obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

XVIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1.Reklamacje dotyczące spraw związanych z zawodach należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do wykonawcy na adres: Holistix Sports Group , ul.Morcinka 13a/5 40 -124 Katowice, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty przeprowadzenia imprezy – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje dotyczące zawodów organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

3.Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących zawodów będzie ostateczna.

XIX. UWAGI KOŃCOWE 

1.Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi 3 marca 2022.

2.Organizator posiada ubezpieczenie OC. 

3.Konkurencja rowerowa jest przeprowadzana przy otwartym ruchu ulicznym. Zawodnik ma obowiązek przestrzegać i dostosować się do Prawa o ruchu drogowym.

4.W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp., Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.

5.Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

6.Organizator może w każdej chwili zabronić kontynuowania zawodów jeśli uzna, że dalsze kontynuowanie trasy przez zawodnika grozi jemu zdrowiu. 

7. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad społecznych w szczególności do bezwzględnego stosowania zasad obowiązujących na terenie zawodów tj. między innymi nie schodzenie z wyznaczonych szlaków, nie śmiecenia, nie krzyczenia.

8. Przy sygnałach o niestosowaniu się do zasad zawodnik zostanie zdyskwalifikowany i poddany karze zgodnie z zasadami obowiązującymi na danym terenie.

9.W razie bardzo złych warunków atmosferycznych organizator ma prawo skrócić każdą z dyscyplin. 

10.Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.

11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Katowice, 28.11.2021

Zobacz film